Adresse:

2 rue de Thou 69001 Lyon

Telephone:

04 76 07 58 32

Email:

isis.shiatsu@wanadoo.fr